"Eco tours" Kolašin

 

 

Dohiku Barbless hooks

 

 

 

 

 

Entomologija

 

INSEKTI (Insecta)

 


Su najmnogobrojnija klasa životinja. Vrlo su raznoliki po obliku i načinu života; većinom su malih razmera; telo im je sastavljeno iz tri jasno odeljena dela: glave, grudi i trbuha; na glavi imaju par pisaka i tri para usnih delova; na grudima sa donje strane imaju tri para člankovitih nogu a sa gornje dva para krila, ređe jedan par ili su bez njih. Prema građi krila i usnog aparata dele se na mnogobrojne redove: tvrdokrilpe, opnokrilce, pravokrilce, leptire, dvokrilce, riličare itd. Razvijaju se preobražajem (metamorfozom) koja može da bude potpuna (obuhvata jaje, larvu, lutku i odraslog insekta) ili nepotpuna (bez stadijuma lutke).

Klasa insekata obuhvata oko milion opisanih vrsta što čini 2/3 ukupnog broja vrsta na našoj planeti, a po nekim mišljenjima njihov broj je daleko veći i iznosi između 10 i 30 miliona vrsta. Osim po brojnošću vrsta insekti dominiraju i po brojnošću jedinki unutar svake vrste. Procenjuje se da je ukupna biomasa insekata na Zemlji 12 puta veća od biomase celokupnog stanovništva. Insekti imaju ogroman značaj kako u prirodi tako i za čoveka, tako da je razvijena posebna nauka, ENTOMOLOGIJA, za njihovo proučavanje.Postoji 120.000 vrsta musica.Anatomija insekta

A - Glava B - Toraks C - Abdomen

1. antena

2. donje ocele

3. gornje ocele

4. oko

5. mozak (cerebralna ganglija)

6. prothorax

7. dorzalna arterija

8. traheje

9. mezotoraks

10. metatoraks

11. prednje krilo

12. zadnje krilo

13. stomak

14. srce

15. jajnik

16. zadnje crevo

17. anus

18. vagina

19. nervi (abdominalna ganglija)

20. malpigijeve cevčice

21. pillow

22. kandže

23. tarzus (tarsus)

24. tibija (tibia)

25. femur (femur)

26. trohanter (trochanter)

27. prednje crevo

28. torakalna ganglija

29. kuk, koksa (coxa)

30. pljuvačne žlezde

31. podždrelna ganglija

32. usni aparat

Obzirom na razviće, insekti se dele u dve grupe :

- ametabolni insekti , koji imaju direktno razviće;

- metabolni insekti koji imaju razviće metamorfozom.

Metabolni insekti mogu biti:

- hemimetabolni insekti ili

- holometabolni insekti.

Hemimetabolni insekti u razviću prolaze kroz tri stadijuma :

- jaje,

- larva i

- imago (odrasla jedinka).

Holometabolni kroz četiri razvojna stupnja :

- jaje,

- larva,

- lutka i

- imago.

Presvlačenje i metamorfoza su pod uticajem juvenilnog hormona. Ponašanje insekata je veoma složeno, pogotovo socijalnih (obrazuju društva). Na ponašanje utiču egzohormoni (luče ih egzokrine žlezde) nazvani feromoni.

Na telu insekata razlikuju se tri regiona:

- glava (caput),

- grudi (torax) i

- trbuh (abdomen).

Na glavi imaju jedan par antena na kojima su čulo dodira i mirisa. Usni ekstremiteti (mandibule i dva para maksila) grade, u zavisnosti od načina ishrane, različite tipove usnih aparata:

za grickanje (skakavac), bodenje i sisanje (komarac), sisanje (leptir),lizanje (muva) i srkanje (pčela).

Oči insekata su složene facetovane koje se odlikuju mozaičkim vidom. Insekti su u stanju da razlikuju oblik, udaljenost, pokrete pa čak i boju.

Grudi se sastoje od tri segmenta na kojima se nalaze tri para nogu za hodanje. Pored hodanja oni mogu da obavljaju i druge funkcije – kopanje, plivanje, skakanje i dr. Na drugom i trećem grudnom segmentu se, kod krilatih insekata, nalaze dva para krila. Na trbuhu nema ekstremiteta, ali se kod nekih grupa na poslednjem segmentu nalaze ostaci ekstremiteta u vidu nastavaka, kao što su legalica i žaoka.

Restoran "Most"

 

Prodaja rib. opreme

 

Lakes Views

 

Hemingway's